ALGEMENE VOORWAARDEN Frank Gerrits Bouw & Advies B.V.

0. Definities

Wij, we, ons: Frank Gerrits Bouw & Advies B.V. kantoorhoudende te (5684 NS) Best aan het adres Veldweg 4 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83109471.

Jij, jou, je: Dat ben jij of het bedrijf dat je vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een offerte uitbrengen of die enige andere rechtsbetrekking heeft met ons.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Oplevering: De dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop het object is of wordt geacht te zijn opgeleverd, tenzij de laatste factuur op een eerdere dag wordt verzonden dan de dag waarop het object is of wordt geacht te zijn opgeleverd.

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die wij de deur uit doen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.

1.2De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes
2.1
Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.

2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.

2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Als wij in de offerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

3. Overeenkomst
3.1
Een Overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een offerte of aanbod van ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een Overeenkomst schriftelijk bevestigen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering hebben gegeven.

3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.

3.3 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren. Als Partijen niets anders zijn overeengekomen, dan kunnen wij in ieder geval op de volgende momenten een termijnbetaling van jou verlangen: 

 • 20% van de overeengekomen vergoeding is op het moment als jij de opdracht aan ons bevestigt;
 • 20% van de overeengekomen vergoeding is bij de start van de opdracht;
 • 30% van de overeengekomen vergoeding is als wij halverwege de opdracht zijn;
 • 25% van de overeengekomen vergoeding is op de laatste dag van de afronding
 •  5% van de overeengekomen vergoeding is bij oplevering verschuldigd.

3.4 Weigering van jou om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de (verdere uitvoering van de) Overeenkomst te weigeren. 


4. Herroepingsrecht (ENKEL VOOR CONSUMENTEN)
4.1
Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, kenbaar te maken.

4.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als een Consument uitdrukkelijk vraagt aan Frank Gerrits Bouw & Advies B.V. om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren en voor alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW. De Consument begrijpt dat zodra Frank Gerrits Bouw & Advies B.V. op zijn/haar verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan hem/haar geen recht tot ontbinding meer toekomt.

4.3 Als Frank Gerrits Bouw & Advies B.V. al een gedeelte van de Overeenkomst is nagekomen terwijl de Consument zich op het herroepingsrecht beroept, worden de kosten hiervoor bij de Consument in rekening gebracht.

4.4 De bewijslast voor het tijdig uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument. 


5. Wat we van jou verwachten
5.1
Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan ons beschikbaar worden gesteld.

5.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen. 

5.3 Jij zorgt voor alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.4 Jij bent verantwoordelijk voor de geschiktheid van de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd, zowel voor Frank Gerrits Bouw & Advies B.V. als voor derden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de brandveiligheid, eventueel vereiste vergunningen of ontheffingen en andere toepasselijke regelgeving. Ook moet de locatie beschikken over water- en elektriciteitsvoorzieningen. De kosten voor de locatie en de bijbehorende voorzieningen komen voor rekening van de Opdrachtgever. Als de locatie niet geschikt is of er onvoldoende voorzieningen en/of faciliteiten zijn dan komt de schade die Frank Gerrits Bouw & Advies B.V. hierdoor lijdt voor rekening van jou. 

5.5 De Opdrachtgever zal alle meubels, goederen en belemmeringen op de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd verwijderen/verplaatsen vóór de overeengekomen datum van levering. Als wij zelf nog meubels, goederen en/of belemmeringen van jou moeten verwijderen of verplaatsen, kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht aan jou. Wij zullen altijd met de nodige zorg omgaan met goederen van jou, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieraan ontstaat als gevolg van de verwijdering en/of verplaatsing.

5.6 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of jij nog niet aan alle verplichtingen uit dit artikel hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1
Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.2 Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde werkzaamheden altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren. 

6.3 Wij bepalen de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen. 

6.4 Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij ook werkzaamheden laten verrichten door derden. Als wij op jouw verzoek een begroting voor kosten van deze derden opstellen, dan is deze altijd indicatief. Mocht jij zelf besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij daarin geen partij. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken. Wil je derden inschakelen en heeft dat invloed op de uitvoering van onze Overeenkomst? Overleg dan vooraf even met ons wat de mogelijkheden zijn. 

6.5 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van ons nooit: 

 • het toetsen of de instructies van jou voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
 • het uitvoeren van constructieberekeningen;
 • het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten; 
 • het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie. 

6.6 Wij kunnen de overeenkomst in verschillende fases uitvoeren(“deelleveringen”) en de uitgevoerde (deel)leveringen afzonderlijk aan de jou in rekening te brengen.

6.7 Als jij en wij samen na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.

6.8 Alle adviezen en gegevens die door ons worden verstrekt zijn vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor ons voortvloeit.

6.9 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de geaccepteerde Werkzaamheden niet uitgeleverd kunnen worden door ons, omdat de leverancier ons niet (meer) kan leveren of omdat het product niet meer voorradig is, dan mogen wij aan jou een alternatief bieden. Als jij niet met het alternatief kan instemmen, dan heb jij het recht om dat gedeelte van de Overeenkomst te ontbinden dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Wij zijn niet gehouden enige kosten of schadeloosstelling aan jou te voldoen. 

7. Levering
7.1
Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt. 7.2 Als moment van levering geldt: 

 • als Partijen zijn overeengekomen dat wij de zaken en/of diensten aflevert ten kantore van jou of een andere door jou aangewezen plaats: het moment dat wij de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door jou geweigerd;
 • in het geval dat jij de zaken en/of diensten in ontvangst komt nemen ten kantore van ons of een door ons aangewezen plaats: het moment waarop jij volgens de afspraak de zaken en/of diensten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment geweigerd door jou of ook al verschijn jij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen. 


7.3 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient jij eerst een schriftelijk bericht met een tweede kans (ingebrekestelling) aan ons toe te sturen.

7.4 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij jou.

7.5 Jij bent verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij jou worden afgeleverd. Als jij afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van jou.

7.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om vorderingen op jou te verrekenen met bedragen die jij of een aan jouw gelieerde vennootschap aan ons verschuldigd bent.

7.7 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen jij aan ons verschuldigd bent, is de administratie van ons te allen tijde leidend.

8. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen

8.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer: 

 •  jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt;
 • wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan
  worden om de Overeenkomst na te komen;
 • Jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de
  Overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig
  bewijs krijgen.

In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.

8.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.

8.3 Als onze Overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.

8.4 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dit geval mogen wij de Overeenkomst direct stopzetten of annuleren. Zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te hoeven betalen. 


9. Als jij de overeenkomst wil annuleren
9.1
In andere gevallen dan genoemd in artikel 8 is annuleren alleen mogelijk als wij dit allebei goed vinden.

9.2 Wil je de Overeenkomst deels of helemaal annuleren? Dan mogen wij de kosten van de al gemaakte uren en werkzaamheden, en de eventuele kosten voor al uitbesteedde diensten of bestelde producten, bij jou in rekening brengen. In ieder geval tot aan de annuleringsdatum. Wij ontvangen van jou dan een minimale vergoeding van 30% van de totale overeengekomen of begrote kosten die voor de uitvoering van de Overeenkomst door jou verschuldigd zouden zijn. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij ook om een volledige schadevergoeding vragen.

9.3 Als jij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke annuleert, kunnen wij de volgende kosten in rekening te brengen:

 • Bij annulering tot 2 weken vóór de uitvoering van de overeenkomst: 50% van de totale overeengekomen kosten;
 • Bij annulering korter dan 2 weken vóór de uitvoering van de overeenkomst: 100% van de totale overeengekomen kosten.

Als wij nou toch al meer kosten hebben gemaakt dan het percentage wat hierboven is vermeld, dan mogen wij deze kosten in rekening brengen.

9.4 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke annulering hebben ontvangen.

9.5 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie. 


10. Overmacht

10.1
In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

10.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, als wij bepaalde producten of diensten te laat geleverd krijgen of een algemene elektronische of internetstoring.

10.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.

10.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

11. Vergoedingen en betaling
11.1
Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Een deel van de vergoeding is altijd bij vooruitbetaling verschuldigd. Wij hebben de volgende betaaltermijnen

 • 20% van de overeengekomen vergoeding is op het moment als jij de opdracht aan ons bevestigt;
 • 20% van de overeengekomen vergoeding is bij de start van de opdracht;
 • 30% van de overeengekomen vergoeding is als wij halverwege de opdracht zijn;
 • 25% van de overeengekomen vergoeding is op de laatste dag van de afronding
 • 5% van de overeengekomen vergoeding is bij oplevering verschuldigd. 

11.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van ons honorarium, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons gehanteerde uurtarief.

11.4 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling. Een Consument zal eerst door ons worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Jij bent dan 2% rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van jou.

11.5 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.

11.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

12. Aansprakelijkheid
12.1
Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld. In geval van toerekenbare tekortkoming zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade.

12.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat:

 • Als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;
 • Afwijkingen in de door jou verstrekte gegevens betreffende aantallen 

en afmetingen; 

 • de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
 • andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de
  Overeenkomst en zich niet houden aan algemeen geldende
  (veiligheids-)voorschriften;
 • normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten
  onze schuld om ontstaat;
 • de levering, plaatsing, montage en/of gebruik van het product of de
  producten;
 • bouwstoffen, materialen en/of hulpmiddelen die door of namens jou
  ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven;
 • het niet in acht nemen van de algemeen geldende
  (veiligheids)voorschriften op de locatie van de uitvoering van de
  Overeenkomst door de (van of namens jou) aanwezige personen;
 • adviezen of gegevens die vrijblijvend door ons zijn verstrekt
 • omstandigheden die buiten onze macht liggen.

12.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

12.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade. 

12.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 

12.7 Onze aansprakelijkheid vervalt door verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

12.8 Indien jij van mening bent dat wij toerekenbaar tekort hebben geschoten, waarbij jij ons aansprakelijk wilt stellen, dien jij dit binnen een redelijke termijn nadat jij de tekortkoming hebt ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk met een goed onderbouwde reden aan ons kenbaar te maken. Doe jij dit niet binnen de redelijke termijn, zoals dit in de voorgaande zin is omschreven, dan zullen wij jouw aansprakelijkheidsstelling niet meer in behandeling nemen en vervalt jouw recht om ons aansprakelijk te stellen.

12.9 De bevoegdheid zoals omschreven in lid 8 van dit artikel vervalt in ieder geval, indien jij niet uiterlijk binnen één jaar, vanaf beëindiging, opzegging, oplevering van de (deel)opdracht, ons schriftelijk aansprakelijk hebt gesteld. 

12.10 Alle bovenstaande verplichtingen gelden ook in geval jij Consument bent, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. 

12.11 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld. 

13. Vrijwaring
13.1
Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden.

13.2 Als jij onze resultaten gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaar jij ons voor elke aansprakelijkheid voor schade geclaimd die door jou of door een derden wordt geclaimd. 

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1
Alle (deel)producten die wij leveren blijven eigendom van ons, totdat jij aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst hebt voldaan. Wel blijft wat wij in artikel 15 hebben afgesproken van toepassing.

14.2 Omdat deze producten van ons blijven, mag jij ze niet verkopen, aan een ander leveren of op een andere manier vervreemden. Ook heb jij niet het recht om deze producten te verpanden of andere rechten op de producten te verlenen. 

14.3 Jij geeft ons nu, vooraf, toestemming om (digitale en fysieke) plaatsten te betreden waar onze producten zich bevinden om deze terug te nemen. Deze toestemming is onvoorwaardelijk en kan jij niet meer intrekken.

14.4 Als jij (mogelijk) in betalingsmoeilijkheden komt, dan vertel je ons dit zo snel mogelijk. 

15. Intellectuele eigendom
15.1
Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden derhalve te allen tijde alle rechten op de door ons gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, websites, video’s en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

15.2 Wanneer alle verplichtingen door jou zijn voldaan, dan mag jij het door ons opgeleverde resultaat (intern) gebruiken. Dit betreft een gebruikslicentie. Zijn er geen afspraken gemaakt over het gebruik? Dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot waar het product of de dienst in eerste instantie voor is bedoeld. Het recht op gebruik is niet exclusief en mag je niet aan andere overdragen, tenzij we hier natuurlijk andere afspraken over hebben gemaakt.

15.3 Wij mogen de documentatie, of gedeelten daarvan, welke is ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, opnieuw gebruiken voor andere opdrachten of voor andere doeleinden die door ons worden bepaald. Natuurlijk delen we nooit jouw vertrouwelijke informatie met andere.

15.4Jij mag niet enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen wijzigen of verwijderen. 

16.Geheimhouding
16.1
Wij vinden het belangrijk dat de door jou aan ons verstrekte informatie met de nodige zorgvuldigheid wordt behandeld en vertrouwelijk blijft. Niet alleen tijdens deze Overeenkomst, maar ook na afloop daarvan.

16.2 Voor de door jou aan ons verstrekte informatie geldt dat deze door ons als vertrouwelijk behandeld wordt en dat deze informatie – zonder jouw toestemming – niet gedeeld of geopenbaard wordt als dit niet nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

16.3 De geheimhoudingsverplichting stopt als de betreffende informatie openbaar bekend wordt, maar niet als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel.

16.4 De geheimhouding blijft natuurlijk ook na een (onverhoopte) schending of na afloop van de Overeenkomst gewoon van toepassing. 

17. Onderzoeksplicht
17.1
De door ons te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Jij dient het door ons opgeleverde direct op het moment dat de zaken ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. De montage wordt beschouwd als deel acceptatie van het geleverde. 

17.2 Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ons worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken moeten direct, maar uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking, schriftelijk aan ons te worden gemeld. Jij moet ons in de gelegenheid stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. 

17.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

17.4 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product, monsters, eerdere afbeeldingen en producten onderling. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie. 

17.5 Een proefstuk mag slechts worden aangewend ter vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van het product. Het proefstuk biedt nooit garantie dat het uiteindelijke product (exact) dezelfde kleur of uiterlijk heeft. Een verschil in kleurstelling of uiterlijk biedt dus geen grond voor reclamatie. 

17.6 Ook het werken, verkleuren, krimpen en/of scheuren van materialen na een (deel)oplevering biedt geen grond van reclamatie.

17.7 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zullen wij het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door jou vervangen of herstellen. 

17.8 Bij vaststelling dat er sprake is van onterechte of niet-tijdige reclame kunnen wij jou belasten met eventueel door ons gemaakte kosten.

17.9 Het indienen van klachten ontslaat jou nooit van de afname- en/of betalingsverplichting. 

17.10 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

17.11 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als jij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), dan vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling. 

17.12 De verjaringstermijn van alle overige vorderingen en verweren ten opzichte ons en door ons ingeschakelde derden bedraagt één jaar. 

18. Privacy
18.1
Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken, dan moet je zorgdragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG. 

19. Bij problemen…
19.1
Het Nederlands recht is van toepassing.

19.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

19.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.